i ! i
Reklamation

Er du utilfreds med vores håndtering af noget i forbindelse med dit kundeforhold?

Så kan du altid henvende dig til vores kundeservice på telefon 62 25 90 00 eller sende en mail til kundeservice@naturgas.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.  Hvis du fortsat ikke er tilfreds med svaret fra os, kan du klage til:  Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby e-mail: post@energianke.dk, hjemmeside: www.energianke.dk. 

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Ankenævnet kan i et vist omfang behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke væsentligt adskiller sig fra en klage i et privat kundeforhold.  Alternativt kan en sag indbringes for domstolene. 

Private forbrugere kan desuden anvende EU-kommissionens online klageportal ved indgivelse af klage. Det er særligt relevant for kunder med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse kundeservice@naturgas.dk angives. 

Lovvalg og værneting

Tvister afgøres efter dansk ret. Ethvert søgsmål anlægges efter retsplejelovens bestemmelser om værneting (stedlig kompetence).

Brug for hjælp?

Ring til os på telefon 62 25 90 00